Verbetermanagement vs Verandermanagement

“Verbetermanagement” en “verandermanagement” zijn twee termen die vaak worden gebruikt als het gaat om organisatieontwikkeling en management, maar ze hebben verschillende betekenissen en toepassingen.

Verbetermanagement

Dit verwijst naar het proces van het continu verbeteren van processen, producten, diensten of organisatiestructuren. Het is vaak gericht op incrementele veranderingen, waarbij kleine, gestage verbeteringen worden aangebracht om de efficiëntie, effectiviteit of kwaliteit te verhogen.

Methoden zoals Lean management en Six Sigma zijn voorbeelden van benaderingen die worden gebruikt in verbetermanagement. Het doel is vaak om bestaande processen te optimaliseren zonder ze fundamenteel te veranderen.

Verandermanagement

Dit is een breder concept dat verwijst naar het beheren van elke verandering in een organisatie, of het nu gaat om grote transformaties of kleinere aanpassingen.

Verandermanagement omvat het plannen, implementeren, beheren en beoordelen van veranderingen in organisatiestructuren, processen, of bedrijfsculturen. Het is vaak gericht op significante veranderingen die een organisatie fundamenteel kunnen veranderen, zoals fusies, overnames, grote strategische verschuivingen, of cultuurveranderingen.

Verandermanagement vereist vaak een meer holistische benadering, inclusief aandacht voor menselijke aspecten zoals leiderschap, communicatie, en het omgaan met weerstand tegen verandering.

Verschillen tussen Verbetermanagement en Verandermanagement

Schaal van Verandering

Verbetermanagement richt zich meestal op kleinere, incrementele veranderingen, terwijl verandermanagement ook grote, transformationele veranderingen kan omvatten.

Focus

Verbetermanagement is vaak gericht op operationele verbeteringen, terwijl verandermanagement een bredere reikwijdte heeft, inclusief strategische, culturele en structurele veranderingen.

Aanpak

Verbetermanagement gebruikt vaak specifieke methodologieën zoals Lean of Six Sigma, terwijl verandermanagement een meer gevarieerde set van tools en technieken kan gebruiken, afhankelijk van de aard en omvang van de verandering.

Doelstellingen

Het primaire doel van verbetermanagement is het optimaliseren en efficiënter maken van bestaande processen, terwijl verandermanagement gericht is op het bereiken van een nieuwe staat of het realiseren van een nieuwe visie voor de organisatie.

Wie is verantwoordelijk voor Verbetermanagement?

Veel bedrijven worstelen met het integreren van Lean-principes en continue verbeterprocessen in hun dagelijkse routines. Het is een bekend scenario: een team, gewapend met kennis over Lean, begint enthousiast met het implementeren van deze principes. Echter, na verloop van tijd, raken de dagelijkse beslommeringen weer op de voorgrond, en raakt het streven naar organisatorische verbetering op de achtergrond.

Dit is een veelvoorkomend probleem. De uitdaging ligt in het vinden van manieren om de dagelijkse drukte te overstijgen en effectief verbeteringen door te voeren. In dit artikel worden de kritische succesfactoren benoemd om verbeteren een blijvend succes te maken. Een effectieve strategie is het aanstellen van een verbetercoördinator.

Besef dat er op het gebied van verbeteren een aantal rollen zijn te onderkennen, zoals hier beschreven staat.

rollen manager continu verbeteren

De rol van verbetercoordinator, ook bekend onder namen als verbetermanager, Lean-leider, continue verbeterexpert of Lean-specialist, is cruciaal binnen een organisatie die Lean wil implementeren. Vaak zijn dit personen met een Black Belt of Green Belt in Lean.

Wat is de rol van een verbetercoördinator?

De specifieke taken van een verbetercoördinator variëren per organisatie. Sommigen hebben een staffunctie en leiden verbeterprojecten, terwijl anderen deze rol combineren met hun reguliere managementtaken. In beide gevallen zijn ze voortdurend bezig met het verbeteren van de organisatie.

Dit begint met het vaststellen van duidelijke doelen en het uitstippelen van concrete stappen om deze te bereiken. In een Lean-georiënteerde organisatie is het belangrijk dat iedereen begrijpt hoe hij of zij dagelijks kan bijdragen aan het succes van het bedrijf. De verbetercoördinator verbindt operationele activiteiten met de strategische visie van de organisatie.

Deze prioriteiten worden vervolgens op alle niveaus binnen de organisatie besproken en aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld tijdens dagelijkse of wekelijkse teambijeenkomsten, waar successen en verbeterpunten worden besproken.

Het enthousiasmeren van medewerkers

Een cruciaal aspect van de rol van de verbetercoördinator is het centraal stellen van de medewerker. Zonder hun input en ideeën is het vormen van een Lean-organisatie niet mogelijk. De verbetercoördinator speelt een actieve rol in het motiveren van medewerkers om met verbeterinitiatieven en ideeën te komen. Het is essentieel dat medewerkers zich vrij voelen om bij te dragen aan continue verbeteringen. De verbetercoördinator ondersteunt en faciliteert dit proces.

score onderzoek verandermanagement

Verandermanagement nodig voor Verbetermanagement?

Het implementeren van Verbetermanagement vereist vaak een verandering in gedrag binnen de organisatie. Gedragsverandering is een complex proces en kan een uitdaging zijn, maar er zijn verschillende strategieën die kunnen helpen.

Recent uitgevoerd onderzoek laat zien dat de eigen inschatting (van de individuele invuller) qua bekwaamheid op het vlak van Verbeteren wordt gescoord met een 7,7 terwijl men de organisatie scoort met een 6,2 als het gaat om de aanpak van verbeteringen. 

De meest genoemde aspecten door de respondenten in datzelfde onderzoek om de 6,2 te verhogen gaan over: 

  1. het meekrijgen van medewerkers, 
  2. het motiveren/stimuleren van mensen om buiten de primaire werkzaamheden bezig te zijn met verbeteren. 
  3. zorgen dat verbeteren onderdeel wordt van de bedrijfscultuur 

Kennis over en aandacht voor het vakgebied Verandermanagement biedt hiervoor de antwoorden. 

Verandermanagement is een breed vakgebied. Ons inziens moet de nadruk liggen op de individuele belangen van medewerkers. Want aan de organisatie belangen wordt meestal voldoende (of is het teveel?) aandacht besteed. 

In ons ebook met als titel “Verbeter-verantwoordelijken hebben te weinig kennis van Verandermanagement” gaan we onder andere in op het volgende:

  1. wat is bepalend voor een succesvolle verandering 
  2. weerstand bij medewerkers 
  3. de beperkte rol van communicatie 
  4. de waarde van het WWK-model om passende acties (interventies) te doen 
  5. snappen wat belangen van medewerkers zijn
ebook Verandermanagement

Verbetermanagement gaat om het verbeteren van de prestaties (veelal richting de klant, maar het kunnen ook interne prestaties zijn).

Verbeteren is doelgericht. Daarom zijn doelen (als afgeleide van de strategie) zo belangrijk.

Verbetermanagement en feedback

Verbeteren wordt gedreven door feedback van de klant. Maar veelal ben je te laat als je pas in actie komt als de klant feedback geeft. Beter is om te zorgen voor betrokken medewerkers. Zij hebben het beste zicht op wat er beter kan (onderzoek S. Yoshida).

De andere voordelen van betrokken medewerkers staan in de volgende afbeelding.

betrokkenheid en productiviteit

Wil je meer weten over Verbeteren, Lean of Betrokken medewerkers?

Doe dan mee aan ons komende webinar of boek een inspirerende online demo.