Six Sigma

Six Sigma is een methode om processen te verbeteren en een zo hoog mogelijke kwaliteit te behalen. De Six Sigma methodiek is met name gericht op het verbeteren van bedrijfsprocessen waarin grote aantallen producten worden gefabriceerd. Six Sigma is ontwikkeld vanuit de invalshoek kwaliteitsmanagement. Het reduceert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Het doel van Six Sigma is om de kans te vergroten dat de kwaliteitsaspecten van producten / diensten in overeenstemming zijn met de verwachtingen van de klant.

De term Six Sigma (6σ) verwijst naar een foutkans van slechts 0,00034%! Dat betekent dus dat je minder dan 3,4 fouten produceert op de miljoen mogelijkheden.

Het is daardoor ook een methodiek die veel gebaseerd is op statistiek en soms erg rekenkundig is. De menselijke kant lijkt wat achterwege te blijven. De methode is in de vorige eeuw door Motorola ontwikkeld en is bekend geworden door de successen bij het bedrijf General Electric onder leiding van de bekende Jack Welch.

DMAIC

Dit is de standaard aanpak zoals gebruikt binnen Six Sigma: Define, Measure, Analyse, Improve, Control.

Dit lijkt erg op de PDCA cyclus zoals in Lean wordt gebruikt. Andere methoden zijn 8D, TRIZ

Coimbee ondersteunt deze gedegen aanpak van problemen en verbeteringen.

DMAIC Six Sigma

Black belt Six Sigma

In de wereld van  Lean en van Six Sigma wordt er veel gesproken over black, green en yellow belts. Oorspronkelijk komt dit uit de Six Sigma wereld. Hier zijn vele opleidings- en certificeringsinstituten voor

Voor het opzetten en leiden van een Six Sigma-traject worden de volgende rollen onderscheiden:

 • CEO, de directie is betrokken omdat deze voor draagvlak in de organisatie dient te zorgen;
 • Champions, zij dragen de eindverantwoordelijkheid en zorgen dat het traject bedrijfsbreed wordt doorgevoerd;
 • Master Black Belts, zij hebben de leiding over meerdere deelprojecten;
 • Black Belts, zij hebben de leiding over een deelproject;
 • Green Belts, zij voeren de principes door op de eigen afdeling.

Sommige organisaties onderkennen ook Orange Belts, de Yellow Belts en de White Belts.

Wat is Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma is een methodiek voor het organiseren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen. De methodiek is een vorm van  operationeel management en dient als een methode om bedrijfsprocessen systematisch te innoveren. Het combineert de principes van  Lean manufacturing en Six Sigma om de acht soorten verspillingen definitief te voorkomen. Deze verspillingen zijn met het ezelsbruggetje, Tim Woods, eenvoudig te onthouden:

 • Transport
 • Inventory
 • Motion
 • Wachten
 • Overproductie
 • Overprocessing
 • Defecten
 • Skills

Lean Six Sigma is een bewezen methode die het bedrijfsresultaat duurzaam verbetert. Lean Six Sigma biedt een basis waarmee een organisatie met een gestructureerd programma aan de slag kan om verbeteringen door te voeren. Lean Six Sigma projecten zorgen voor een blijvende verbetering van het bedrijfsresultaat. En dat verdient zich ruimschoots terug. Een Return on Investment (ROI) van drie à vier voor bijvoorbeeld een Green Belt training is niet ongewoon.

Hoe werkt Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma richt zich op het verbeteren van klanttevredenheid en het genereren van positieve resultaten voor de organisatie. Focus op datgene wat voor de klant echt belangrijk is en reductie van fouten in de uitvoering, vermindert het aantal processtappen (Lean) en maakt de uitkomst van bedrijfsprocessen voorspelbaar (Six Sigma).

Lean Six Sigma legt een soliede basis voor kwaliteitsverbetering. Het opleiden van werknemers tot een yellow, green, orange of black belt in lean helpt werknemers om zelf hun processen te verbeteren. Dit doen zij in de vorm van projecten in Coimbee met behulp van de DMAIC methode.

Waarom is Lean Six Sigma populair?

Lean Six Sigma is populair omdat het veel  bedrijven over de wereld heeft geholpen om meer succesvol te worden en de tot doel gestelde resultaten te bereiken. Het is de meest effectieve methodiek om tot lagere operationele kosten, een hogere winst en grotere klanttevredenheid te komen. De zakelijke dienstverlening voor bedrijven richt zich ook hierop: het verhogen van klantwaarde door gezamenlijk en structureel de klantprocessen te verbeteren en vereenvoudigen.

Lean en Six Sigma steunen op data en feiten om het gewenste doel te bereiken. Dit betreft het meetbaar maken van de resultaten en het inzichtelijk maken van de echte wensen van de klant, het betrouwbaar meten analyseren van performance en het objectief toetsen van de grondoorzaken (root causes), zodat je zeker weet dat de oplossingen die geïmplementeerd worden ook de gewenste effecten zullen hebben.

Lean Six Sigma Green Belts en Black Belt beschikken hierbij over een gereedschapskist gebaseerd op tientallen jaren ervaring en best practices van Lean en Six Sigma bedrijven, met tools uit zowel Lean Manufacturing zoals Value Stream Mapping  Design of Experiments (DOE) en Statistical Process Control (SPC).

Six Sigma en Coimbee

Met Coimbee ondersteun je jouw Six Sigma traject optimaal. Medewerkers zien in Coimbee wat de klant belangrijk vindt, ze worden gemotiveerd om verbeteringen in te dienen.En de realisatie van die verbeteringen wordt zodanig ondersteund dat ze succesvol en blijvend (geborgd) zijn.